Các chuyên gia góp ý về phát triển nguồn nhân lực, xây dựng Nhà nước pháp quyền

18:10 - 16/11/2020     964
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chính thức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng dự thảo trước khi trình Đại hội.