Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

06:35 - 01/11/2021     270
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh trong toàn nhiệm kỳ, đặc biệt sau sự ra đời của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”
Giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”

Xác định rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Thành đoàn Hà Nội đã quán triệt trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Củng cố, tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh niên
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh niên

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên
Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên

Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, thông tin xấu độc xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội tác động tiêu cực đến người dân, nhất là giới trẻ. Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên là việc làm quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

CLB Lý luận trẻ Cụm 1 Đoàn Thanh niên khối Trường học thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB
CLB Lý luận trẻ Cụm 1 Đoàn Thanh niên khối Trường học thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB

Sáng 25/7, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thuộc Đoàn Thanh niên các trường trong Cụm thi đua số 1 khối Trường học đã tổ chức sinh hoạt liên CLB, tiến hành thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB. Hoạt động do Đoàn Thanh niên trường Đại học Mở Hà Nội đăng cai tổ chức tại điểm cầu chính, kết nối với 12 điểm cầu các trường trong Cụm thi đua số 1 thông qua phần mềm Zoom meeting.

Nhân Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7): Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam
Nhân Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7): Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam

Với tầm nhìn chiến lược về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, cách đây 71 năm, ngày 15-7-1950, Bác Hồ đã chỉ đạo Đảng đoàn Ban Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức đội thanh niên tập trung dài ngày để phục vụ kháng chiến và kiến quốc, khi kháng chiến thành công, lấy tên là: “Đội Thanh niên xung phong công tác”.

Cần thấm nhuần sâu sắc bài học xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quá trình phát triển Thủ đô
Cần thấm nhuần sâu sắc bài học xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quá trình phát triển Thủ đô

Website Thành đoàn Hà Nội trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng về những vấn đề lý luận gắn với thực tiễn tại Thủ đô với tiêu đề: “Cần thấm nhuần sâu sắc bài học xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quá trình phát triển Thủ đô”.

CLB Lý luận trẻ các đơn vị Khối Công nhân viên chức Thủ đô sinh hoạt với Chủ đề: "Tuổi trẻ khối CNVC Thủ đô với hội nhập quốc tế"
CLB Lý luận trẻ các đơn vị Khối Công nhân viên chức Thủ đô sinh hoạt với Chủ đề: "Tuổi trẻ khối CNVC Thủ đô với hội nhập quốc tế"

Chiều 10/6, các CLB Lý luận trẻ khối Công nhân viên chức (CNVC) Thủ đô gồm 21 CLB với gần 200 thành viên đã tổ chức sinh hoạt, tọa đàm với Chủ đề: "Tuổi trẻ khối CNVC Thủ đô với hội nhập quốc tế". Buổi sinh hoạt được tổ chức dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hình thành ý thức hệ kinh tế thị trường định hướng XHCN cho thanh niên Việt Nam
Hình thành ý thức hệ kinh tế thị trường định hướng XHCN cho thanh niên Việt Nam

Việc trang bị cho thanh niên ý thức hệ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải “sàng lọc”, “gạn đục khơi trong” và bổ sung những giá trị mới ở Việt Nam, nhằm tạo nên tư duy, hành động đúng quỹ đạo, sống lý tưởng cách mạng, đúng con đường phát triển của đất nước...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phòng và chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phòng và chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di sản Người để lại không chỉ là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta mà còn luôn tiếp tục đồng hành, soi đường cho nhân dân Việt Nam vững bước trên hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Qua hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII (10 năm), việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tuy đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa tạo được bước chuyển căn bản sang mô hình phát triển kinh tế mới. Hơn nữa, trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và đất nước, nhất là tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đề ra nhiệm vụ “đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng” với nhiều nội dung mới, yêu cầu mới[3].

Đặt kỳ vọng vào lớp đoàn viên, thanh niên mới trong công cuộc xây dựng Thủ đô ngày một giàu mạnh và to đẹp
Đặt kỳ vọng vào lớp đoàn viên, thanh niên mới trong công cuộc xây dựng Thủ đô ngày một giàu mạnh và to đẹp

Đó là lời nhắn của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội với tuổi trẻ Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

 Hành trình 90 năm vẻ vang của tuổi trẻ Thủ đô
Hành trình 90 năm vẻ vang của tuổi trẻ Thủ đô

90 mùa xuân - một chặng đường lịch sử học tập, lao động và đấu tranh không biết mệt mỏi, không sợ hy sinh, gian khổ đã từng bước rèn luyện và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Thủ đô...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Là nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) như Việt Nam, việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho CNXH phải thực hiện từ đầu, từ không đến có, từ gốc đến ngọn thông qua quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Mỗi bước tiến của quá trình CNH, HĐH là một bước tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho CNXH, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa (XHCN), góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.