TÀI LIỆU SINH HOẠT ĐOÀN

Ký hiệu Ngày Trích yếu File
139a-HD/TĐTNCNVC&CTANQP 02/08/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 7 năm 2022
117-HD/TĐTN-CTTN 30/08/2021 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 9/2021
115-HD/TĐTN-CNVC&ANQP 02/07/2021 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 7 năm 2021
107a-HD/TĐTN-TNTH 31/05/2021 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 6 năm 2021
HD SHCĐ T5/2021 30/04/2021 Tờ tin sinh hoạt chi đoàn Tháng 5/2021 với Chủ đề "Tháng 5 nhớ Bác"
104-HD/TĐTN-VP 02/04/2021 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 4 năm 2021 chủ đề “Đất nước trọn niềm vui"
101-HD/TĐTN-TCKT 24/02/2021 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
99-HD/TĐTN-BTG 01/02/2021 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 02 năm 2021 chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng"
97-HD/TĐTN-BTG 04/01/2021 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 01 năm 2021 chủ đề “Tôi - người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
94-HD/TĐTN-CNVC&ANQP 02/12/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 12 năm 2020
89-HD/TĐTN-CTTN 27/10/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 11 năm 2020
85-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 23/09/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 10 năm 2020
83-HD/TĐTN-BTG 29/08/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2020
81-HD/TĐTN-BTG 31/07/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 8 năm 2020
79-HD/TĐTN-CNVC&ANQP 03/07/2020 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 7/2020
77-HD/TĐTN-TNTH 19/06/2020 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 6/2020
72-HD/TĐTN-CTTN 29/04/2020 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 5/2020
71-HD/TĐTN-VP 30/03/2020 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 4/2020
67-Hd/TĐTN-TCKT 27/02/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng Thanh niên năm 2020
64 -HD/TĐTN - BTG 07/01/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 01, 02 năm 2020 chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”