Hà Nội phê duyệt 33 dự án thực hiện chương trình phát triển thanh niên

16:14 31/03/2023        1181Ngày 30/3, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Thanh niên Thủ đô triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong cộng đồng. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP Hà Nội phê duyệt Danh mục gồm 33 chương trình, nhiệm vụ, để án, dự án thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Đối với các cơ quan, đơn vị đăng ký chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án mới, UBND TP Hà Nội yêu cầu xây dựng đề cương chi tiết, gửi Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã, đang triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án theo ngành, lĩnh vực quản lý: Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng; báo cáo kết quả thực hiện. đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 42/KH- UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND TP và Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 7/12/2021, Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP về Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, mục tiêu, chỉ tiêu chủ động đề xuất, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trong dự toán chỉ thường xuyên ngân sách hằng năm của đơn vị. Đồng thời, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp TP để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp khả năng cân đối ngân sách và theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng và thẩm quyền quy định.

UBND TP đề nghị các Ban của Thành ủy: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao chủ tri để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình. Đồng thời, giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát, tổng hợp báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC