Bác Hồ và quan điểm về gia đình

08:35 30/06/2020        3631 

 

Trong buổi hội thảo hôn nhân - gia đình ngày 10/10/1959, Bác Hồ đã dạy: “Quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC