Loading ...
Tra cứu Văn Bản Hội SVTP
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 12/06/2013
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012 - 2013
Số: 60 QĐ/SVHN 27/5/2013
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 59 -QĐ/SVHN 27/5/2013
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 58 -QĐ/SVHN 27/5/2013
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Hậu cần Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 57 -QĐ/SVHN 27/5/2013
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên  thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Số: 17/05/2013
SƠ YẾU LÝ LỊCH TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CLB SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN THỦ ĐÔ
Số: 17/05/2013
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CLB Tình nguyện viên Thủ đô
Số: 17/05/2013
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN THỦ ĐÔ
Số: 42 /SVHN 16/5/2013
V/v tuyển chọn tình nguyện viên tham gia Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô
Số: 17/05/2013
ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BCH HỘI SINH VIÊN TP HÀ NỘI KHÓA V TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ KHÓA VI
Số: 15/4/2013
PHÂN BỔ CƠ CẤU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
Số: 01 KH/SVHN 30/11/2012
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 01 /HD – SVHN 09/01/2013
HƯỚNG DẪN Tổ chức đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 03 QĐ/SVHN 23/1/2013
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ công tác chỉ đạo đại hội, hội nghị các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên thành phố Hà Nội
Số: 01 ĐA/SVHN 09/01/2013
ĐỀ ÁN PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018