Loading ...
Tin tức
Thành đoàn Hà Nội thực hiện tốt các chính sách với cựu TNXP thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước
Thứ 2, 29/10/2018 - 16:30
Xác định việc thực hiện chính sách đối với cựu thanh niên xung phong là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của đoàn viên, thanh niên Thủ đô đối với thế hệ cha ông đi trước, ngày 23/6/2017, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Hội cựu TNXP Thành phố ký ban hành chương trình phối hợp liên tịch số 77- CTLT/TĐTN-TNXP ngày 23/6/2017 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Hội cựu TNXP Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2022 về các nội dung hoạt động, hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ, chế dộ chính sách đối với cựu TNXP trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Năm 2018, để cụ thể hóa các nội dung hoạt động, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội cựu TNXP Thành phố đã ký kết Kế hoạch phối hợp liên tịch số 01-KHLT/TĐTN-TNXP ngày 27/02/2018 về việc tổ chức hoạt động trong năm 2018, trong đó thực hiện các nội dung giải quyết trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40 QĐ/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xét tặng Kỷ niệm chương TNXP theo Hướng dẫn số 60 HD/TWĐTN của Trung ương Đoàn; giải quyết đơn thư, kiến nghị của cựu TNXP, các đơn vị TNXP; hỗ trợ các hoạt động thăm chiến trường xưa, Gặp mặt truyền thống các đơn vị TNXP; hướng dẫn các đơn vị thu thập tài liệu, căn cứ để đề nghị UBND Thành phố xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP theo Thông tư 18/2014 của Bộ Nội vụ....

Năm 2018, Trung ương Đoàn đã ban hành các Quyết định số 03 QĐ/TWĐTN -TNXP ngày 11/01/2018 của Ban Bí thư TWĐ v/v tặng kỷ niệm chương TNXP  cho 1030 ông/ bà theo đề nghị tại 6363 CV/TĐTN -TCKT ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội); Quyết định số 12 QĐ/TWĐTN -TNXP ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư TWĐ v/v tặng kỷ niệm chương TNXP cho 3130 ông/ bà theo đề nghị tại 256 CV/TĐTN -TCKT ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội); Quyết định số 32 QĐ/TWĐTN -TNXP ngày 11/01/2018 của Ban Bí thư TWĐ v/v tặng kỷ niệm chương TNXP cho 3217 ông/ bà theo đề nghị tại 708 CV/TĐTN -TCKT ngày ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội)  tặng Kỷ niệm chương TNXP cho 7377 Cựu TNXP thành phố Hà Nội.Năm 2018, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 18/7/2018; quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 18/7/2018; quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 18/7/2018... giải quyết trợ cấp một lần, hàng tháng cho 338 trường hợp cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.Cuối năm 2018, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục phối hợp với Hội cựu TNXP Thành phố hướng dẫn các cơ sở trực thuộc hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương TNXP năm 2018; hoàn thiện hồ sơ công nhận phiên hiệu đơn vị TNXP theo Thông tư 18/2014 và các nội dung chế độ chính sách TNXP....

PV