Loading ...
Tin tức
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018: “Những dấu chân vinh quang”
Thứ 3, 10/07/2018 - 12:27
Ban Thường vụ Thành đoàn vừa ra văn bản hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 theo chủ đề “Những dấu chân vinh quang”
Sau đây là toàn bộ nội dung văn bản:


BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

***

Số: 19 -HD/TĐTN - TCKT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 39 -KH/TĐTN-CNVC&ANQP ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Ban Thường vụ Thành đoàn hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 theo chủ đề “Những dấu chân vinh quang”, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: Tổ chức từ ngày 01/7 - 31/7/2018.

2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn: Tùy theo điều kiện cụ thể, ban chấp hành các chi đoàn có thể lựa chọn các địa điểm phù hợp để tổ chức, trong đó ưu tiên tổ chức tại các di tích lịch sử cách mạng ở địa phương.

3. Đối tượng: Đoàn viên các chi đoàn, chi đoàn cơ sở.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT

1. Nội dung

- Tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện những việc làm thiết thực theo tinh thần của Kế hoạch số 39 -KH/TĐTN - CNVC&ANQP ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

- Tuyên truyền về ý nghĩa, sự ra đời của Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 qua đó giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; tuyên truyền rộng rãi sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ tại địa phương, đặc biệt là các anh hùng, liệt sỹ trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên.

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; về kết quả nổi bật phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do Đoàn thanh niên các cấp triển khai, thực hiện.

- Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; khẳng định việc chăm sóc các gia đình chính sách, người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các thế hệ trẻ hiện nay và mai sau.

- Lồng ghép, phổ biến đến các đoàn viên về nội dung Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 và xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018 - 2022, nội dung cụ thể:

* Nội dung Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022:

1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị;

2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên;

3. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Rèn luyện về sức khỏe;

5. Rèn luyện về ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn.

* Nội dung xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018 - 2022:

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị;

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác;

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

2. Hình thức sinh hoạt

Tùy theo tình hình thực tế của các đơn vị, ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề để thông tin, tuyên truyền; đối thoại, trao đổi, thảo luận, tạo không gian để đoàn viên đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho việc đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và công tác xây dựng hình mẫu thanh niên giàu lòng yêu nước nhân ái.

Tổ chức hoạt động gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử, Cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện gia đình có công với cách mạng… thông qua đó để chuyển tải những nội dung sinh hoạt chủ điểm.

3. Các bước thực hiện

Để thực hiện hiệu quả sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, Ban Thường vụ Thành đoàn hướng dẫn chi đoàn chuẩn bị nội dung theo các bước như sau:

- Xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt. 

- Tổ chức hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

- Báo cáo và mời cấp ủy, đoàn cấp trên, đại diện Chi hội cựu chiến binh tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

- Thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đầy đủ.

- Sau buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, chi đoàn đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt với các hình thức như khảo sát qua phiếu, họp rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả với đoàn cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành đoàn Hà Nội

- Xây dựng hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2018 triển khai tới các quận, huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc.

- Phân công lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban Thành đoàn Hà Nội kiểm tra, giám sát, đôn đốc và cử cán bộ tham dự buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

- Các Ban Đoàn kết Thanh niên và Địa bàn dân cư, Ban Thanh niên Trường học, Ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh Quốc phòng Thành đoàn (gọi là Ban đối tượng) đôn đốc các đơn vị gửi lịch sinh hoạt chi đoàn về Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành đoàn trước ngày 15/7/2018.

2. Quận, huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc

- Phân công lãnh đạo, cán bộ kiểm tra, đôn đốc và tham dự các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm; báo cáo lịch sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2018 gửi về Ban Tổ chức - Kiểm tra và các Ban đối tượng trước ngày 15/7/2018.

- Báo cáo kết quả tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gửi về Ban Thường vụ Thành đoàn qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn trước ngày 01/8/2018.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị ban thường vụ các quận, huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- Ban DV, TG, VP TUHN (để b/cáo);

- Ban TC, KT, TNTH TW Đoàn;

- Thường trực TĐHN;

- Các phòng, ban TĐHN (để t/hiện);      

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (để t/hiện);

- Báo Tuổi trẻ Thủ đô;

- Website TĐHN;

- Lưu VP, TCKT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Việt

 

TTTĐ