Tăng cường đưa nghệ thuật vào giáo dục chính trị, tư tưởng

21:16 20/01/2022        130"Cùng với việc mời chuyên gia báo cáo viên tuyên truyền, tổ chức Đoàn cũng cần sân khấu hoá các bài học chính trị hay đưa vào các hình thức nghệ thuật, phim ảnh được giới trẻ yêu thích để phổ biến kiến thức chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên", bạn Vũ Thị Hằng (Thanh niên quận Hà Đông, Hà Nội) hiến kế.

Bạn Vũ Thị Hằng (Thanh niên quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã xác định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được các cấp bộ Đoàn triển khai bài bản, nghiêm túc, đổi mới, sáng tạo...

Đoàn Thanh niên Thủ đô triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, đợt thi đua cao điểm gắn với việc quán triệt, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đoàn.

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị đến chi đoàn và đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện nghiêm túc với các hình thức sinh động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị.

Đặc biệt các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đã được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia…

Theo tôi, trong giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng cách đa dạng hoá các hình thức, mô hình sáng tạo.

Chẳng hạn như, Đoàn có thể duy trì và tiếp tục thành lập mới các mô hình sáng tạo trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng…

Đoàn Thanh niên ứng dụng công nghệ số vào công tác này; Ngoài tuyên truyền qua các kênh báo chí chính thống, cần phổ biến kiến thức chính trị, tư tưởng qua các trang mạng xã hội đang được giới trẻ sử dụng. Cùng với việc mời chuyên gia báo cáo viên tuyên truyền, tổ chức Đoàn cũng cần sân khấu hoá các bài học chính trị hay đưa vào các hình thức nghệ thuật, phim ảnh được giới trẻ yêu thích để phổ biến kiến thức chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên.

Tôi cho rằng, bằng các hình thức nghệ thuật để giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ nâng cao được hiệu quả của công tác này. Mỗi loại hình như phim ảnh, kịch, các bài hát… cân đối được nội dung chính trị và nghệ thuật sẽ hấp dẫn giới trẻ và giúp Đoàn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng…

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC