Loading ...
Học tập và làm theo lời Bác
Học tập và làm theo gương Bác đã trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên Thành đoàn
Thứ 7, 19/05/2018 - 22:40
Trong suốt quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Thành đoàn đã lựa chọn cho mình những lời dạy, bài học gần gũi, thiết thực, phù hợp để rèn luyện, phấn đấu, đóng góp tích cực hơn cho cơ quan, đơn vị và xã hội. Với nhiều cán bộ đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục với ý thức tự giác cao, là nhu cầu tự thân trong quá trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp làm lẽ sống.

Chiều 18/5, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về ”đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Các đại biểu dự Chương trình 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Thời gian qua, nhất là sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; xác định đây là tinh thần cốt lõi, sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đồng thời triển khai thường xuyên liên tục trên toàn hệ thống; cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác.

 

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã mời các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và chỉ đạo các chi ủy trong toàn Đảng bộ tổ chức quán triệt, học tập các nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; Triển khai kế hoạch và ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị với các nhóm nội dung giải pháp cụ thể, trong đó xác định việc đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sức mạnh lan tỏa sâu rộng trong các ban, đơn vị.Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 


Các chi ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề hàng tháng phù hợp với thực tế của từng ban, đơn vị. Từng chi bộ đã xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức đảng viên, từng cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, cơ quan đơn vị phải nêu gương); xác định rõ trách nhiệm của mình, chọn nội dung làm theo, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện và đăng ký với chi bộ để chi bộ theo dõi kết hoạch thực hiện. Nhiều chi bộ đã có cách làm sáng tạo, xây dựng được những tiêu chí phấn đầu phù hợp, yêu cầu từng đảng viên đăng ký thực hiện, việc làm này đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động của ban, đơn vị.
 

“Có thể nói, trong suốt quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Thành đoàn đã được tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, lựa chọn cho mình những lời dạy, bài học gần gũi, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cá nhân để rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đóng góp tích cực hơn cho cơ quan, đơn vị, cộng đồng, xã hội. Với nhiều cán bộ đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục với ý thức tự giác cao, là nhu cầu tự thân trong quá trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp làm lẽ sống" - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết.


Tiết mục văn nghệ chào mừng.


Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các chuyên đề, trong đó tập trung học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị, trong đó xác định các tiêu chí ”Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát với cơ sở", "Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cảu từng cá nhân, nhất là người đứng đầu” làm nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ” tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu; tạo môi trrường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn....
Theo TTTĐ