Loading ...
Triển khai về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp Trung ương và tỉnh giai đoạn 2018 - 2022
Thứ 2, 22/10/2018 - 15:37
Căn cứ Hướng dẫn số 03 -HD/TWĐTN - BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2022 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV của Ban Chấp hành Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Kế hoạch số 35 -KH/TĐTN – TCKT ngày 28/5/2018 về việc đi công tác cơ sở của cán bộ Thành đoàn Hà Nội giai đoạn 2018 - 2022 (theo chủ trương 1 + 2) với các nội dung cụ thể:I. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) đang trực tiếp làm công tác đoàn, hội, đội tại cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

II. Yêu cầu:

Cán bộ được cử đi công tác cơ sở:

- Phải xây dựng nội dung, chương trình công tác cụ thể, bám sát nội dung, yêu cầu của Kế hoạch; phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ công tác.

- Nắm khái quát được tổ chức bộ máy, hoạt động, tình hình chung về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những thuận lợi, khó khăn của địa phương, đơn vị nơi đến công tác. Nghiên cứu những vấn đề mới, khó đang đặt ra trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị để tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo ban, Thường trực Thành đoàn chỉ đạo.

- Có tác phong, phương pháp, phong cách làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của địa phương, đơn vị và cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

III. Nội dung, Thời gian, Quy trình thực hiện

1. Nội dung đi cơ sở

+ Theo chuyên đề: điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi.
+ Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở: tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động với Thành đoàn Hà Nội.

+ Kiểm tra, giám sát: đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Hà Nội, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội.

+ Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn, hội sinh viên, hội liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương.

+ Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ đoàn, hội sinh viên, ủy ban hội liên hiệp thanh niên cấp dưới, dự sinh hoạt chi đoàn.
+ Làm việc, đi công tác cơ sở với các quận, huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc về các nhiệm vụ công tác được phân công phụ trách. Triển khai nghị quyết của đoàn, hội và tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội cho cơ sở.

- Việc đi dự hoạt động tại cơ sở không được tính là nội dung đi cơ sở.

2. Thời gian: Cán bộ đoàn đi cơ sở tối thiểu phải đủ 02 tháng trong một năm (60 ngày/năm).

3. Quy trình thực hiện

- Bước 1: Đầu mỗi quý cán bộ chủ động xây dựng kế hoạch đi công tác cơ sở và đăng ký với lãnh đạo ban.

- Bước 2: Các ban họp thống nhất; tổng hợp thành kế hoạch chung của ban và gửi báo cáo, đăng ký với Thường trực Thành đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra).
- Bước 3: Thường trực Thành đoàn họp, thống nhất kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Bước 4: Trên cơ sở phê duyệt của Thường trực Thành đoàn, các ban tổ chức triển khai thực hiện. Đối với các trường hợp cán bộ đi cơ sở đột xuất theo yêu cầu công tác thì lãnh đạo ban phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Thành đoàn.

- Bước 5: Lãnh đạo ban trao đổi, phối hợp với các quận, huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc Thành đoàn để tạo điều kiện cho cán bộ đi cơ sở.

- Bước 6: Cuối mỗi quý cán bộ phải báo cáo cụ thể kết quả đi cơ sở cho lãnh đạo các ban. Riêng đi cơ sở theo chuyên đề, sau khi kết thúc đi cơ sở, cán bộ phải có sản phẩm cụ thể của việc đi nghiên cứu, khảo sát chuyên đề.

- Bước 7: Kết thúc năm, các ban tổng hợp báo cáo kết quả đi công tác cơ sở của cán bộ ban và gửi báo cáo Thường trực Thành đoàn qua Ban Tổ chức - Kiểm tra trước ngày 25/10 hằng năm.

IV. Tổ chức triển khai

-  Các Ban, Văn phòng Thành đoàn: Quán triệt Kế hoạch cử cán bộ đi công tác cơ sở của Ban Thường vụ Thành đoàn đến toàn thể cán bộ trong ban; Xây dựng các nội dung đi cơ sở theo nhiệm vụ thuộc phòng, ban phụ trách, đảm bảo yêu cầu, tiến độ và chất lượng.

- Đối với cán bộ được cử đi công tác cơ sở:

+  Căn cứ nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đi công tác cơ sở cụ thể báo cáo lãnh đạo ban.

+ Hằng tuần, báo cáo với lãnh đạo ban về tình hình, kết quả đi công tác cơ sở bằng văn bản nêu rõ kết quả công tác, đề xuất với lãnh đạo ban các vấn đề mới, khó khăn, phức tạp (nếu có) trong đoàn viên, thanh niên.

- Các quận, huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc

+ Phối hợp với các phòng, ban Thành đoàn, quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ của cơ quan Thành đoàn đi công tác cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời phối hợp giám sát cán bộ của cơ quan Thành đoàn thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo về Thành đoàn Hà Nội.

+ Xác nhận thông tin cán bộ của cơ quan Thành đoàn đi công tác cơ sở theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn.

Kế hoạch đi cơ sở theo chủ trương 1 + 2 đã được triển khai, quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ cơ quan Thành đoàn, tới 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong tháng 10, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tổ chức hội nghị quán triệt tới các cơ sở Đoàn trực thuộc để tạo điều kiện để cán bộ của cơ quan Thành đoàn đi công tác cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đi công tác cơ sở được xây dựng là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm công tác năm, đồng thời là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành đoàn. Xác định rõ tầm quan trọng của việc cử cán bộ đi công tác tại cơ sở để nắm rõ cơ sở, chủ động tham mưu chỉ đạo giải quyết những hạn chế tại cơ sở, nâng cao kiến thức thực nghiệm của cán bộ qua đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn. Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các phòng, ban, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành đoàn, các quận, huyện, thị đoàn và đoàn các đơn vị khối công nhân viên chức, đại học, cao đẳng, học viện nghiêm túc triển khai.


PV
CÁC TIN TỨC KHÁC