Loading ...
Công tác giáo dục
Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 6
Chủ nhật, 21/01/2018 - 21:30
Chiều 19/1, tại Nhà văn hóa Học sinh- Sinh viên Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành đoàn Hà Nội; cán bộ, đảng viên các chi bộ phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn.Đông đảo các cán bộ đảng viên tham dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã báo cáo với toàn thể Hội nghị về những thành tựu kinh tế- xã hội của đất nước trong năm 2017; Nội dung quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.


PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị


Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Các Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
Theo TTTĐ