Loading ...
Tập huấn 06 bài học lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2016
Thứ 4, 26/10/2016 - 16:40
Trong 2 ngày (18-19/4), Thành đoàn Hà Nội, tổ chức tập huấn 6 bài học lý luận chính trị cho trên 300 đồng chí là bí thư Đoàn, Hội, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.  
Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cùng các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi cho giảng viên  

Trong thời gian 02 ngày các học viên được lắng nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú -  Chuyên viên cao cấp Trưởng phòng báo cáo viên Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng thông tin phổ biến và trao đổi 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay và Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

Qua việc tổ chức lớp tập huấn 06 bài học lý luận chính trị sẽ giúp cán bộ đoàn cơ sở nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị ở nước ta, về tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
BTG
CÁC TIN TỨC KHÁC